INTERVJU: LOTTA NORDGREN

Rektor VRG & VRS Djursholm

Lotta Nordgren har arbetat som rektor på Viktor Rydbergs samskola Djursholm sedan 2017 och har nyligen utökat sin befattning som rektor för Viktor Rydberg gymnasium Djursholm från och med 2023. Med en bakgrund som lärare i svenska och tyska, både inom stiftelsen och Täby kommun, är hon inte bara en engagerad utbildningsledare utan också en brobyggare mellan ungdomsåren och gymnasiet, vilket ger eleverna en kontinuitet och en fördelaktig övergång i deras utbildningsresa.

Fråga

Kan du berätta om din roll som rektor för både en högstadieskola och en gymnasieskola? Vad är de viktigaste aspekterna i att leda två olika skolor på samma campus?

Svar

Mitt uppdrag från styrelsen är bland annat att jag ska bygga upp en organisation för ett gemensamt campus här på skolorna i Djursholm. Vi har flera i personalen som arbetar på både högstadiet och gymnasiet och vi får nu möjlighet att knyta ihop enheterna. De viktigaste aspekterna är att eleverna på båda enheterna får en så bra utbildning som möjligt och att förutsättningarna till lärande är de bästa för våra elever. Nu har vi möjlighet till mer samarbeten mellan högstadiet och gymnasiet. Lärarna på gymnasiet kan få en ännu bättre förståelse för vad eleverna ska ha med sig från högstadiet. Lärarna på högstadiet kan också lära sig mer om vad eleverna behöver för kunskaper till gymnasiet. Vi har också möjlighet att ha gymnasielever som goda förebilder för högstadieeleverna, gymnasieeleverna behöver ta extra hänsyn och visa respekt för de yngre eleverna.

Fråga

Hur ser en vanlig dag ut för dig som rektor?

Svar

Jag skulle säga att det inte finns någon vanlig dag. De flesta dagar försöker jag börja med att finnas tillgänglig för personalen och eleverna innan lektionerna startar. Sedan kan en dag innehålla olika möten, lektionsbesök och administrativt arbete. Jag försöker alltid äta lunch i matsalen mitt under största ruschen. Ibland händer det akuta saker på skolorna, stort som smått och då får jag planera om och ta det akuta först. Det är också det som gör att jag gillar att jobba i skola så mycket, för jag vet aldrig hur min dag kommer att se ut.

Fråga

Vad fick dig att vilja börja arbeta inom stiftelsen Viktor Rydbergs skolor? 

Svar

Jag började arbeta inom VR första gången för över 20 år sedan, då som lärare på VRG Djursholm. VRG var då något nytt, en av de första friskolorna och som stack ut med inriktning på “eleven i centrum” och “konst och vetenskap går hand i hand”. Detta lockade mig som nyexaminerad lärare. När jag kom tillbaka till VR för drygt 6 år sedan i rollen som rektor på VRS Djursholm var det flera saker som lockade, däribland att komma tillbaka till en organisation som står för samma värden som jag, som är ledande inom skolutveckling och som håller mycket hög kvalitet.

Fråga

Hur ser du på den övergripande utbildningsupplevelsen för eleverna från årskurs 7 till gymnasiet? Hur arbetar du för att säkerställa en smidig övergång mellan dessa skolnivåer?

Svar

När man kommer som elev från VRS till VRG så ska man känna igen sig, inte bara i de fysiska lokalerna utan även i lärandet och i känslan. Vi har samma ledord på högstadiet som på gymnasiet. Som på alla VR-skolor arbetar vi för att eleven ska vara i fokus samt att ha ett högt bildningsideal genom att konst och vetenskap går hand i hand. Det är också viktigt att vi är medvetna om att många av eleverna som börjar på VRG Djursholm kommer från andra grundskolor och att vi välkomnar dem lika mycket som eleverna från VRS.

Fråga

Vilket av stiftelsens ledord är viktigast för dig och varför?

Svar

Om jag ska välja ett av ledorden väljer jag “Tillsammans åstadkommer vi mer”. Att arbeta tillsammans är grunden, basen i vår verksamhet. För att kunna arbeta med de andra ledorden måste vi ha ett bra samarbete mellan elever, mellan lärare, mellan elever och lärare samt övrig personal. För mig som rektor handlar det också om samarbetet med vårdnadshavare, när vi arbetar tillsammans kan vi åstadkomma mer för våra elever, vårdnadshavarnas barn.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på Campus Djursholm?

Svar

Valet av undervisningsmetoder och pedagogik styrs av elevgrupperna. I olika klasser och olika grupper måste lärarna arbeta sig fram till vad som fungerar bäst i just denna grupp, i just detta ämne. Som lärare på VRSD och VRGD har man stor pedagogisk frihet så länge det gynnar elevernas lärande. Lärarna samarbetar mycket och arbetar med gemensam bedömning och samsyn inom ämnena och kurserna. Det innebär inte att alla gör lika men det innebär att man som elev blir bedömd på samma sätt oberoende av vilken lärare man har.

Fråga

Vad är det som kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare kan vara på så många olika sätt. Men grunden för en bra lärare är att man tycker om att lära ut och tycker om mötet med varje enskild elev. En bra lärare är en god ledare, i och utanför klassrummet. En bra lärare är en person som eleven kan lita på att hen vill elevens bästa.

Fråga

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap som rektor?

Svar

För mig är det viktigt att vara en närvarande rektor, både för eleverna och för personalen. Det är också viktigt att tillsammans ha tydliga mål och en tanke och plan om hur vi ska nå dit i det pedagogiska arbetet. Jag försöker att vara synlig för eleverna, att de ska kunna komma med synpunkter och dilemman om de har behov av det. Det är också viktigt att visa att vi kan ha roligt tillsammans, att lärandet är lustfyllt och att det är utvecklande och kul både att vara elev och medarbetare i vår organisation.

Fråga

Hur arbetar ni med elevhälsa på Campus Djursholm?

Svar

På Campus Djursholm har vi en stabil och väl utbyggd elevhälsa med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och socialpedagog. Våra elevhälsoteam arbetar dels på sin egen enhet men också över hela campuset. Vi arbetar främjande och förebyggande men också med mer akuta situationer. Elevhälsan har under flera år bland annat byggt upp projekt som Kärleksveckan som idag är är självklara i vår verksamhet.

Fråga

Slutligen, vad är din vision för framtiden för Campus Djursholm och de elever som går där? Vilka förändringar och mål har du för skolorna på kort och lång sikt?

Svar

Visionen är att vi ska ha ett tight campus men att det ändå är två skolenheter med sina egna mål och visioner, vi är ändå två olika skolformer med olika behov. Just nu bygger vi upp en organisation för campuset för att vi ska kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna. På både högstadiet och gymnasiet arbetar vi i år med Hållbarhet som ett övergripande mål, fokus ligger på studieteknik, återkoppling, bedömning och välmående.