Kvalitetsarbete

På Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor arbetar vi aktivt med interna och externa utvärderingar för att säkerställa att utbildningarna håller högsta kvalitet och sker i en trygg miljö. Utvärderingarna är viktiga hörnstenar för fortsatt utveckling och kommande prioriteringar på skolorna. Målet är att nå bästa möjliga resultat genom att möta de individuella variationer i inlärningssätt, intresse och motivation som eleverna uppvisar.

Kvalitetsarbete

Utvärderingar

Externa utvärderingar

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor deltar i externa utvärderingar och granskas regelbundet av Skolinspektionen och även lokalt t.ex. av Stockholms stad. De externa utvärderingarna ger skolledningen en samlad och opartisk bild av sin verksamhet samt underlag för vidare kvalitetsarbete.

Skolinspektionen

Skolinspektionen är den statliga myndighet som har tillsynsansvar för skola och annan pedagogisk verksamhet. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor granskas regelbundet av Skolinspektionen.

Stockholms stads tillsyn

Utbildningsnämnden i Stockholms stad kontrollerar att verksamheten lever upp till kraven, och ger allmänheten möjlighet till insyn i verksamheten. Tillsynen tjänar både som kontroll av och återkoppling till verksamheten. Staden och vårdnadshavarna kan genom tillsynen känna sig säkra på att verksamheten uppfyller ställda krav.

Interna utvärderingar

Våra interna utvärderingar av undervisningen fungerar som ett verktyg för inflytande och reflektion bland lärare, elever och föräldrar. Varje år utförs ett antal utvärderingar i varje skola genom anonyma webbenkäter. Resultaten från utvärderingarna ligger till grund för såväl samtal kring skolans utveckling mellan skolledning och lärare som för kvalitetsarbetet för påföljande år.

Elever

Under vårterminen tillfrågas elever i åk 7 och 9 på grundskolan och åk 1 och åk 3 på gymnasiet i en stor enkät om hur de upplever andra faktorer, som exempelvis elevvården, skolmiljön och maten. Kollegiet och skolledningen får genom detta en samlad bild av vilka faktorer som medför tillfredsställelse, studiero och motivation.

Lärare

Varje skola samlar årligen in information om hur personal och lärare ser på sin arbetsplats och på skolledningen. Finns det utrymme för kollegialt lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete? Kan skolorna införa eller förbättra verktyg och processer för att underlätta lärarnas arbete?

Kurser

Den stora pedagogiska frihet som skolorna uppmuntrar lärarna till kräver uppföljning. Genom att eleverna får utvärdera enskilda kurser och pedagogiska projekt får de utbildningsansvariga underlag för att förbättra, utöka eller ta itu med brister i pedagogiken. Samtidigt får eleverna genom delaktighet och inflytande möjlighet att berätta för läraren hur undervisningen fungerar.

Visselblåsarpolicy

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är skyldig att följa lagen fr.o.m. 17 juli 2022. Visselblåsning regleras i den s.k. visselblåsarlagen, Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Behandling av eventuella inlämnade personuppgifter behandlas enligt stiftelsens dataskyddspolicy, samt enligt 7 kap. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Falsarier
Det är viktigt att varje rapport är genomtänkt och uppriktig. Falska rapporter, där anmälaren kan antas känna till att rapporten är falsk, besitter inget skydd.

Möjliga sätt att rapportera

Brev
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor,
Att: Linda Marklund,
Frejgatan 30, 113 49 Stockholm

Telefon eller sms
Linda Marklund, 070- 962 45 94

Fysiskt möte eller kontakt
Mejla rapportera@vrskolor.se

Den rapporterande personen får bekräftelse på att rapporten tagits emot inom 7 dagar och återkoppling om vidtagna åtgärder inom 3 månader.