Intervju: Kajsa Parmell

Intervju

Rektor VRG Sundbyberg

Kajsa Parmell

Rektor för Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg blir Kajsa Parmell, verksam inom stiftelsen VR Skolor sedan 2004 och biträdande rektor på Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan sedan 2014. Kajsas ansvar var framförallt IT- och arbetsmiljöfrågor. Sedan hösten 2017 är Kajsa rektor på Viktor Rydberg Jarlaplan.

kajsa-rund

Fråga

Vad ser du mest fram emot som rektor för VRG Sundbyberg?

Svar

Att få vara med om att bygga nytt, växa med mening i en digitaliserad framtid är några saker jag ser fram emot. Att etablera VRG i Sundbyberg, där vår gymnasieverksamhet inte tidigare funnits, och erbjuda utbildning av högsta kvalitet. Att starta en skola från grunden där riktning och vision finns bakom som stöd men där vi också har möjlighet att testa nya program och inriktningar som t.ex Visuell kommunikation (Estetik och media). En annan nyhet/profil är att alla elever oavsett program läser kursen entreprenörskap.

Fråga

Varför tror du att du fick tjänsten som rektor för VRG Sundbyberg?

Svar

Jag är nyfiken på skolutveckling, jag gillar att sjösätta och förverkliga Stiftelsen Viktor Rydberg skolors vision som är “hjärnan vill ha roligt” och ”konst och vetenskap går hand i hand”. Min långa erfarenhet av att arbeta inom skola och att jag gillar utmaningar ligger nog också till grund för valet.

Fråga

Att starta upp en ny skola – hur ser du på den uppgiften?

Svar

Det är självklart en utmaning att starta en helt ny skola, med ett nytt team av lärare och elever. Men det är också det som låter oss forma vår skolas egna ”VRG-identitet”. Vi kan bygga nytt där vi kan tänka framtidens pedagogik i både rekrytering, lokaler och program.

Fråga

Vad har hållit dig kvar så länge på Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor?

Svar

En tydlig vision, ett starkt stöd och en god struktur, vilja till utveckling och tro på eleven i centrum.

Fråga

Hur fungerar kunskapsutbytet i praktiken med de andra skolorna inom stiftelsen?

Svar

Genom skolgemensamma workshops, ämneskollegors gemensamma arbete och stadie/skol-överskridande auskultationer.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En lärare som är sätter eleven i centrum, planerar sin undervisning både utifrån beprövad erfarenhet men också tar hänsyn till aktuell skolforskning. En lärare som fokuserar på att bygga relationer.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Metoder och pedagogik styrs såväl av enskild lärares kompetens som av den forskning som görs inom området. Även det kollegiala arbetet mellan lärare utvecklar och styr hur vi arbetar i klassrummet.

Fråga

Var ligger rektors ansvar respektive lärarnas och föräldrarnas ansvar för kvalitet på undervisningen och elevernas lärande och kunskapsutveckling, som du ser det?

Svar

Rektor ska strukturera och möjliggöra så att elever och lärare kan ha kontinuerliga diskussioner om hur man lär inte bara vad eleven ska lära sig. Det ser jag främjar en god kunskapsutveckling. Rektor ska tillsammans med lärarna arbeta mot ett mer kollektivt lärande, där pedagogiska diskussioner blir till praktiska handlingar som sen utvärderas. Föräldrarnas roll blir att stötta sin ungdom till att ta större och större ansvar med stigande ålder men också att samarbeta med skolan för att skapa en trygg miljö.

Fråga

Vad är lärarnas roll i utvecklings- och förbättringsarbetet inom undervisningen?

Svar

Lärarnas kunskap och erfarenhet är mycket viktig för utvecklingsarbetet. Att våga tänka nytt gäller ju inte bara för våra elever utan i högsta grad även för våra lärare. ”Tillsammans åstadkommer vi mer” är en devis vi försöker arbeta utefter varje dag. Att dela med sig av och att ta emot idéer är naturliga arbetssätt för de som jobbar på VR skolor.

Fråga

Hur arbetar VRG med elevhälsa?

Svar

Elevhälsans mål är i första hand att arbeta förebyggande. Vi vill lära elever studiestrategier, stresshantering och att eleverna lär sig lära. När det uppstår behov av stöd finns ett väl uppbyggt team av specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolledare som tillsammans arbetar för att underlätta elevens skolsituation, oavsett om det gäller kunskapsutveckling eller social situation.

Fråga

Vad är det första du vill göra när du börjar din tjänst?

Svar

Planera för en skolstart där både elever och lärare känner att vi på VRG Sundbyberg kommer att börja på ett nytt kapitel, få ihop teamet och skapa en skola där eleverna trivs, vill lära och blir nyfikna på det nya. Prata pedagogik utifrån det nya digitaliseringsuppdraget och arbeta med olika digitala verktyg med syfte av att förbättra och utveckla elevernas och lärarnas kunskap och lärande.

Fråga

Vad är den ideala skolmiljön och arbetskulturen enligt dig, och hur uppmuntrar man en sådan miljö?

Svar

En miljö där individuellt lärande är möjligt! Vi behöver uppmuntra elever att ta ansvar för att vilja lära i kombination ofta med ett estetisk uttryck. Det finns inte bara ett sätt att nå målet!