INTERVJU: KAJSA PARMELL

Rektor VRG & VRS Sundbyberg

Kajsa Parmell är en erfaren och engagerad utbildningsledare som har tagit på sig den unika rollen som rektor för Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg sedan skolans start hösten 2019 och sedan mars 2022 även som rektor för Viktor Rydbergs skola Sundbyberg. Hon har en djup förankring i stiftelsen, med tidigare erfarenheter som rektor för Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan mellan 2017-2019, och som biträdande rektor på samma skola. Men det är inte bara på gymnasiet som Kajsa har satt sin prägel; hennes resa inom stiftelsen började som lärare på VRG Jarlaplan redan 2004. Med en imponerande karriär både inom skolvärlden och stiftelsen är Kajsa Parmell en nyckelperson som strävar efter att forma en enhetlig och utvecklande utbildningsmiljö för alla elever på Campus Sundbyberg.

Fråga

Kan du berätta om din roll som rektor för både en högstadieskola och en gymnasieskola? Vad är de viktigaste aspekterna i att leda två olika skolor på samma campus?

Svar

En stor fördel med att vara “campusrektor” är att jag ser positiva arbetssätt, metoder och utvecklingsarbete på en enhet som den andra enheten direkt kan ta del av. Jag utvecklar ett helhetstänk kring elevens studiesituation från åk 7 till åk 3 på gymnasiet.

Fråga

Hur ser en vanlig dag ut för dig som rektor?

Svar

Det finns inga vanliga dagar som rektor. Man kan aldrig helt och hållet förutse hur en dag blir. Jag börjar gärna tidigt och hänger/stämmer av med personalen. Därefter är det ofta en del möten t.ex med elevhälsa eller skolledning. Spontana elev- och personalavstämningar sker varje dag. Vi är en platt organisation och vi försöker att ha dörrarna öppna så mycket vi kan. Dagens höjdpunkt är lunchen som jag alltid äter med eleverna. Det är då jag får reda på vad som händer i skolan, vad eleverna uppskattar och hur vi kan förbättra vår skola. Just nu har vi påbörjat lektionsbesök och då deltar jag på lektioner för att se hur och vad eleverna lär sig.

Fråga

Vad fick dig att vilja börja arbeta inom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor? 

Svar

Viktor Rydbergs skolor har en tydlig vision, en tydlig struktur och en värdegrund som är inkluderande. Det i kombination med en positiv förväntan på elev och personal är några saker som gör att jag valt att jobba i stiftelsen. Jag är inne på mitt tjugonde år och stormtrivs!

Fråga

Hur ser du på den övergripande utbildningsupplevelsen för eleverna från årskurs 7 till gymnasiet? Hur arbetar du för att säkerställa en smidig övergång mellan dessa skolnivåer?

Svar

Samarbete mellan våra två enheters lärare sker regelbundet under läsåret, gemensamma konferenser och teambuildningaktiviteter. Gemensamma analyser i skolledningen sker för att förbättra och utveckla skolan.

Fråga

Vilket av stiftelsens ledord är viktigast för dig och varför?

Svar

Eleven i centrum och positiva förväntningar. Jag tycker dessa är grunden till att skapa goda relationer. Har vi goda relationer till våra elever vet vi att de lyckas bättre.

Fråga

Berätta om något som utmärker Campus Sundbyberg!

Svar

Hög kvalitet på undervisningen. Vi är två digitala skolor som gärna testar nytt, utvärderar och reflekterar.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på Campus Sundbyberg?

Svar

Forskning och beprövad erfarenhet samt ett systematiskt kvalitetsarbete där utvärdering av mål och metoder är en självklarhet.

Fråga

Vad är det som kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare är en lärare som sätter eleven i centrum, planerar sin undervisning både utifrån beprövad erfarenhet men också tar hänsyn till aktuell skolforskning. En lärare som fokuserar på att bygga relationer, som har höga förväntningar på eleverna och vill att de ska lyckas. Bra lärare samarbetar med andra och förstår att man blir bättre tillsammans.

Fråga

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap som rektor?

Svar

Det relationella ledarskapet men också att vara synlig och tillgänglig för såväl elever som lärare.

Fråga

Berätta om något projekt som ni arbetar med på Campus Sundbyberg!

Svar

På VRSS har vi ett projekt som heter ABCD. Där arbetar två lärarassistenter tillsammans med lärarna, vilket underlättar ämnesövergripande arbete samt har gett färre administrativa uppgifter för lärarna.

Fråga

Hur arbetar ni med elevhälsa på Campus Sundbyberg?

Svar

Vi arbetar med tät dialog mellan elev, lärare och vårdnadshavare för att snabbt fånga upp behov av stöd. Vi kartlägger närvaro regelbundet för att vi vet att det främjar goda resultat och ett bra mående. Vi arbetar förebyggande där vi erbjuder meditation, bokcirkel, studiestrategier och har förebyggande slumpvisa drogtester. Elevhälsan och lärarna träffas regelbundet för att stötta på både grupp och individnivå.

Fråga

Slutligen, vad är din vision för framtiden för Campus Sundbyberg och de elever som går där? Vilka förändringar och mål har du för skolorna på kort och lång sikt?

Svar

Min vision med Campus Sundbyberg är att man under sin grundskole- och gymnasietid ska få en utbildning med hög kvalitet där vi tar vara på respektive skolforms kunskap och där vi lär av varandra. Campus Sundbyberg ska kännas som ett naturligt alternativ, tillgängligt för alla och där man förbereds på framtida arbetsliv och studier.